Buurtbudget

Wat is buurtbudget?

Alle wijken in Amersfoort ontvangen van de Gemeente Amersfoort een geldbedrag dat door de bewoners besteed kan worden. De hoogte van het totale wijkbedrag is momenteel nog afhankelijk van het aantal inwoners en/of het een prioriteitswijk betreft.
Tevens wordt een  (klein) deel van het buurtbudget door het Wijk Beheer Team (WBT) besteed ten behoeve van de informatievoorziening van en naar de wijk.

Doelstellingen buurtbudget.

1.   De saamhorigheid in de wijk bevorderen door middel van het financieel ondersteunen van bewonersinitiatieven.
2.   Betrokkenheid van bewoners en buurt verhogen.
3.   Zorgen dat meer bewoners in de wijk meedoen.
4.   De leefbaarheid in de wijk verhogen door bewonersinitiatieven in de openbare ruimte te onderzoeken op uitvoerbaarheid ( gemeente) en financieel uit te kunnen voeren middels buurtbudget.

Wie kan buurtbudget aanvragen? 

Iedereen kan buurtbudget aanvragen.
Het project of de uitvoering dient in dit geval wel  bewoners van het Soesterkwartier ten goede te komen en er dient een evenredig draagvlak onders de inwoners van het Soesterkwartier te zijn.


Beoordeling van de aanvragen.

De werkgroep Buurtbudget Soesterkwartier beoordeelt aanvragen op de volgende onderdelen.

* De aanvraag is volledig en duidelijk ingevuld ( zie regels 2012)
* De aanvraag mag niet strijdig zijn met het gemeentelijk beleid ( bijvoorbeeld het bestemmigsplan).
* Aanvragen moeten ten goede komen aan (een deel van) de wijk en hebben dus een (gedeeltelijk) openbaar karakter.
* Er is een aantoonbaar draagvlak voor de aanvraag/ het initiatief.
* Het initiatief bevorderd de samenhang in de wijk, buurt of straat.
* Het initiatief vindt plaats binnen het Soesterkwartier.
* De aanvrager heeft geen commercieel belang bij het initiatief, tenzij er voldoende draagvlak en openbaar  karakter is.
* Er is een duidelijk omschreven eigen bijdrage in inzet of geld, die in verhouding staat met de grootte van de aanvraag.
* Er wordt net als voorgaande jaren géén eten en drinken vergoed.
De werkgroep kan van deze bovenstaande beoordelingscriteria afwijken indien de werkgroep daar een reden toe ziet.